โครงการสุขถึงธรรม สุขถึงใจ ปีที่ 12 วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง “คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก”

โดย พระราชวชิรธรรมาจารย์ วัดเกสรสีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

©ดำเนินงาน โดย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us