การเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กองกิจการนักศึกษา ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีผู้มาลงคะแนนเสียง ดังนี้

๑. เลือกตั้งล่วงหน้าประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องกองกิจการนักศึกษา(ฺB7.3)ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๔ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าจำนวน ๗๘ คน

๒. เลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๑ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน ๒๒๓ คน

สรุปมีผู้มาลงเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อย่างไม่เป็นทางการ) รวมทั้งสิ้น ๓๐๑ คน

ผลการเลือกตั้งมีดังนี้ เบอร์ ๑ พรรค MBU Change ได้คะแนนเสียง รวม ๑๑๘ เสียง เบอร์ ๒ พรรค มมร ร่วมใจ ได้คะแนนเสียง รวม ๑๔๔ เสียง ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน ๒๖ เสียง บัตรเสีย จำนวน ๑๓ เสียง รวมทั้งหมด จำนวน ๓๐๑ เสียง

ผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ในการเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๖ คือ เบอร์ ๒ พรรค มมร ร่วมใจ ประธานนักศึกษาชื่อ พระสุมน ปญฺญาวฑฺฒโน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us