เรื่อง แจ้งนักศึกษาหอพัก มมร ส่วนกลาง

เนื่องในวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม

ปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา บริเวณใกล้กับหอพัก

จึงขอความร่วมมือนักศึกษาหอพัก

1. ให้นักศึกษารักษาความสะอาดหอพัก และ งดตากผ้าบริเวณหน้าระเบียง

2. ให้นักศึกษากรุณาลดการใช้เสียงต่างๆในบริเวณหอพัก

3. ให้นักศึกษาขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ลดความเร็วและลดเสียง

4. หากนักศึกษาเดินทาง เข้า-ออก หอพักในช่วงเวลาดังกล่าวกรุณาแต่งกายสุภาพ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3
ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104
website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us