เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ๒๕๖๖

กองกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาจิตอาสาและนักศึกษาปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทั้งนี้ภายในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง,สวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็น, ปฏิบัติกรรมฐาน, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม (อุบาสก – อุบาสิกา) สมาทานศีล ๘, ฟังบรรยายธรรม

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

ภาพจาก : เพจมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Message us