สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กองกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร)

ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีพระภิกษุและสามเณรที่สมัครสอบเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน ๓๓ รูป โดยแบ่งเป็นคณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๒๔ รูป คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฎกศึกษา จำนวน ๙ รูป

โดยสอบข้อเขียนในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ ณ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม ชั้นที่ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

ภาพจาก : เพจมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Message us