เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นตัวแทนภาคกลางจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้คัดเลือกนักศึกษาผู้มีความเหมาะสมคือ พระมหาวีรวิชญ์ ปทีปธมฺโม (ราชโคตร) ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา คณะศาสนาและปรัชญา เข้าร่วมการคัดเลือก โดยมีนายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมรับการประเมินและคัดเลือกในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

อ้างอิงรูปจากเว็บไซต์ มรภ.เทพสตรี

Message us