กยศ. ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร SET e-Learning

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำหลักสูตร SET e-Learning การวางแผนการเงิน และความรู้การเป็นผู้ประกอบการ โดยในปี ๒๕๖๖ ได้จัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้เลือกเรียนอีก ๑๖ หลักสูตร จากเดิมมี ๓๕ หลักสูตร รวมเป็น ๕๑ หลักสูตร เมื่อเรียนจบแต่ละหลักสูตรแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถนำไปนับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะตามที่กองทุนกำหนด

Message us