หารือแนวทางการดำเนินการ ทุนเฉลิมราชกุมารีสำหรับพระสงฆ์ ร่วมกับ กองพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษา โดยพระครูวิบูลสรกิจ นักวิชาการศึกษา นายภิเษก ด้วงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการทุนเฉลิมราชกุมารีสำหรับพระสงฆ์ ร่วมกับ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางสาวพิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และนายสุรสิทธิ์ โนภิวงค์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อ วัดปากน้ำ (หลังที่ ๑) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3
ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104
website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us