โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา

เมื่อวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการ ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนา ทุกวันศุกร์แรกของเดือน เพื่อยกระดับจิตมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ นำทางการพัฒนาจิตใจให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมฟังธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us