โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้นักศึกษาได้ออกปฏิบัติกรรมฐานภาคปฏิบัติ ณ วัดมกุฏคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๑๕ วัน โดยมีนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ จาก มมร.ส่วนกลาง, มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง, มมร.มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาโคราช รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ รูป/คน การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัตินี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาบรรพชิต และนักศึกษาคฤหัสถ์ได้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อฝึกจิตใจให้เกิดกรรมฐานในเบื้องต้นโดยสามารถนำประสบการณ์และความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติกรรมฐานและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

#มมร#มหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย#MBU#กองกิจการนักศึกษา#นักศึกษา#นิสิต#นครปฐม#ศาลายา#พุทธมณฑล

Message us