แจ้งนักศึกษาหอพัก มมร ส่วนกลางเนื่องในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

เรื่อง แจ้งนักศึกษาหอพัก มมร ส่วนกลาง

เนื่องในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา บริเวณใกล้กับหอพักจึงขอความร่วมมือนักศึกษาหอพัก

๑. ให้นักศึกษารักษาความสะอาดหอพัก และ งดตากผ้าบริเวณหน้าระเบียง

๒. ให้นักศึกษากรุณาลดการใช้เสียงต่างๆในบริเวณหอพัก

๓. ให้นักศึกษาขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ลดความเร็วและลดเสียง

๔. หากนักศึกษาเดินทาง เข้า-ออก หอพักในช่วงเวลาดังกล่าวกรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

………………………………….

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us