ประชุมคณะกรรมการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้อง

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้อง
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษา โดยนายภิเษก ด้วงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้อง ร่วมกับ คณะกรรมการนักศึกษา นำโดย พระสุมน ปญฺญาวฑฺฒโน ประธานนักศึกษา พระมหาณัฐิศักดิ์ ปิยวาที รองประธานนักศึกษา และนางสาวเบญจมาศ มั่นดี รองประธานนักศึกษา ณ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม (ฺB6) ชั้น ๑

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3
ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104
website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu
#มมร#มหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย#MBU#กองกิจการนักศึกษา#นักศึกษา#นิสิต#นครปฐม#ศาลายา#พุทธมณฑล

ดูน้อยลง

Message us