ขอเชิญเข้าร่วมอบรม”โครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง”

📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์📣
.กราบนิมนต์/เรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ.
(party popper)ด้วยความร่วมมือระหว่าง มมร และ ป.ป.ช.
ขอนิมนต์/เรียนเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ ครูพระสอนศีลธรรม บุคลากร ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตลอดทั้งผู้สนใจทั่วไป ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ทุกท่าน เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต รวมถึงเสริมสร้างสุจริตธรรมและคุณธรรมสำคัญ เป็นกำลังในการสร้างสังคมไทยให้เจริญยั่งยืนสืบไป
วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๔๕ น.
(satellite dish)ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ facebook live
ทั้งนี้ ขอนิมนต์/เรียนเชิญทุกท่านโปรด
(notepad)ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/EbVWiRCehsb17yc96
และ (megaphone)ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการฯโดยทั่วถึงกัน
(hands put together)ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Zoom Meeting : https://mbu-ac-th.zoom.us/j/91426185204?pwd=REVLeC8vei9YRm5PUEY3RExwbExnQT09
Meeting ID: 914 2618 5204
Passcode: 1234
และ
facebook live : https://www.facebook.com/mbu.ac.th
หมายเหตุ
(bouquet) ๑. ท่านสามารถรับเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซต์ https://plan.mbu.ac.th
๒. สำหรับผู้รับเกียรติบัตรโครงการนี้
๒.๑ ลงทะเบียนร่วมโครงการ
๒.๒ เข้าร่วมโครงการตามช่องทางที่ท่านสะดวก Zoom meeting หรือ https://facebook.com/mbu.ac.th
๒.๓ ผ่านการทดสอบ (เป็นการทดสอบความเข้าใจ มี Link ช่วงท้ายโครงการและที่หน้าเว็บรับเกียรติบัตรโครงการฯ)
๓. ทุกท่านสามารถ Download ฉากหลัง Zoom ได้ที่

https://plan.mbu.ac.th/2023/06/20/sufficiency/

Message us