โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

กองกิจการนักศึกษา

เรื่อง โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมฐาน

โดย พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต)

ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๗.๐๐ น. ผู้ปฏิบัติธรรมลงทะเบียน ณ อาคารปฏิบัติธรรม

๑๘.๐๐ น. บรรยายธรรม โดย พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต)

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญจิตตภาวนา

๑๗.๐๐ น. พระเถราจารย์ พร้อมพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us