ทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่แนบมานี้สามารถมาติดต่อขอรับทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารแนบดังนี้
๑. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา
๒.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
๓.นักศึกษาที่ไม่มีบัญชีธนาคารให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
หากไม่มาติดต่อดำเนินการขอรับทุนการศึกษาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

Message us