ประกาศ สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ระดับ ปวช. ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ

เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐในหลักสูตรที่สูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษารายต่อเนื่องสามารถยื่นคำร้องขอรับทุนการศึกษาและสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผู้สมัครขอรับทุนการศึกษารายใหม่สามารถติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรค์ (ภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสรรรค์) รายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาตามเอกสารที่แนบ

Message us