ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖/๒๕๖๗

การจัดสรรทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

๑.๑ ทุนรัฐบาลจีนผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยรหัสทุน หรือ Agency Number คือ ๗๖๔๒ โดยเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทปริญญาเอก และหลักสูตรแลกเปลี่ยนระยะเวลาหนึ่งปี จำนวน ๑ ทุน

๑.๒ ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงว่ด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน ร์หัสทุน หรือ Agency Number คือ ๗๖๔๑ โดยเป็นการจัดสรรทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ general and senior scholar จำนวน ๗ ทุน ซึ่งการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขการรับทุนตามที่ฝ่ายจีนกำหนดและผู้รับทุนหรือหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทุนการศึกษาและแบบฟอร์มชัยมูลผู้สมัครฯ ได้ที่ shorturl.at/dlGL2 หรือ QR Code ด้านล่างนี้

Message us