กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์อาคารหอฉันสันโดษ (B8)

รองอธิการบดี พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ ส่งมอบต้นไม้เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่ให้ ท่านพระมหาสุบิน ปญฺญาวโร ที่อาคารหอฉันสันโดษ (B8) และได้ประสานกองโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมโดยมี รองอธิการบดี นายอนันต์ ทรัพย์วารี และ ผู้ช่วยอธิการบดี นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้วและที่ปรึกษาฯ ผศ.เสถียร วิพรมหา นำบุคลากร แม่บ้าน ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ กองกิจการนักศึกษา ได้ร่วมนำบุคลากร นักศึกษาบรรพชิตและนักศึกษาคฤหัสถ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

#กองกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัย #มมร

Message us