ขอเชิญเข้าร่วมอบรม”โครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง”

📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์📣.กราบนิมนต์/เรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ.(party popper)ด้วยความร่วมมือระหว่าง มมร และ ป.ป.ช.ขอนิมนต์/เรียนเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ ครูพระสอนศีลธรรม บุคลากร ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตลอดทั้งผู้สนใจทั่วไป ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ทุกท่าน เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต รวมถึงเสริมสร้างสุจริตธรรมและคุณธรรมสำคัญ เป็นกำลังในการสร้างสังคมไทยให้เจริญยั่งยืนสืบไปวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๔๕ น.(satellite dish)ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ facebook liveทั้งนี้ ขอนิมนต์/เรียนเชิญทุกท่านโปรด(notepad)ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/EbVWiRCehsb17yc96และ (megaphone)ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการฯโดยทั่วถึงกัน(hands put together)ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ Zoom Meeting : https://mbu-ac-th.zoom.us/j/91426185204?pwd=REVLeC8vei9YRm5PUEY3RExwbExnQT09Meeting ID: 914 2618 5204Passcode: 1234และfacebook live : https://www.facebook.com/mbu.ac.thหมายเหตุ(bouquet) ๑. ท่านสามารถรับเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซต์ […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนักศึกษา ได้จัดพิธีเปิดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ก่อนเปิดภาคศึกษาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้คำแนะนำ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์และแนวทางปฏิบัติตนเองพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาแก่นักศึกษาใหม่สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ กองกิจการนักศึกษาได้จัดปฐมนิเทศ ณ อาคารเรียนรวม สุชีพ ปุญญานุภาพ และอาคาร ฝึกปฏิบัติธรรมมีนักศึกษาบชิตและนักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จำนวน ๑๗๐ รูป/คน โดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น ๒ วัน โดยมีกิจกรรมพอสังเขป ดังนี้ ในวันแรก ช่วงเช้า ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบนักศึกษาและมีหัวข้อบรรยายพิเศษ เรื่อง “มมร : เข็มทิศชีวิตและปัญญา” ,เรื่อง “คุณลักษณะบัณฑิต มมร ที่พึงประสงค์” เรื่อง […]

ประชุมคณะกรรมการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้อง

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ประชุมคณะกรรมการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษา โดยนายภิเษก ด้วงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้อง ร่วมกับ คณะกรรมการนักศึกษา นำโดย พระสุมน ปญฺญาวฑฺฒโน ประธานนักศึกษา พระมหาณัฐิศักดิ์ ปิยวาที รองประธานนักศึกษา และนางสาวเบญจมาศ มั่นดี รองประธานนักศึกษา ณ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม (ฺB6) ชั้น ๑ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.thFacebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu#มมร#มหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย#MBU#กองกิจการนักศึกษา#นักศึกษา#นิสิต#นครปฐม#ศาลายา#พุทธมณฑล ดูน้อยลง

เรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง

เรื่อง กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับกองนโยบายและแผน *ขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ทุกรูป/คน เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง”* เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต รวมถึงเสริมสร้างสุจริตธรรม และคุณธรรมสำคัญให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรมของสังคมไทยในอนาคต โดยมีกำหนดการจัดอบรม ดังนี้ *วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566* *เวลา 12.30 – 15.45 น.* *ผ่านช่องทาง Zoom Meeting* *Link Zoom : https://mbu-ac-th.zoom.us/j/91426185204…* ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านโปรดลงทะเบียนผ่าน : https://forms.gle/EbVWiRCehsb17yc96 และ *ขอความกรุณาในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน* (กำหนดการตามเอกสารที่แนบมาด้วย) กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2 […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 …………………………………. กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก(World No Tobacco Day) โดยในปี 2566 ไทยกำหนดคำขวัญ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” เตือนภัยบุหรี่ทุกรูปแบบเป็นการทำลายสุขภาพทั้งตัวผู้สูบและบุคคลข้างเคียงซึ่งนำไปสู่สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรังในร่างกาย …………………………………. กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

1 2 9
Message us