ซ้อมใหญ่พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕

อธิการบดี พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. เป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ โดยมีรองอธิการบดี พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ กล่าวรายงานประธานในพิธี มีคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ อาทิ รองอธิการบดี ,ผู้ช่วยอธิการบดี ,คณบดีทุกคณะ ,ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ,ผอ.กองกิจการนักศึกษา และผู้บริหารทุกวิทยาเขต ทุกวิทยาลัย เข้าร่วมการซ้อมใหญ่พิธีประทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับในปีการศึกษา 2564 และ 2565 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 26 รูป/คน ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 70 รูป/คน มหาบัณฑิต จำนวน 233 รูป/คน และบัณฑิต จำนวน 1,747 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 2,076 รูป/คน

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

#กองกิจการนักศึกษา#มหาวิทยาลัย#มมร

Message us