เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษา โดยนายศุภสิน ศักศรีวัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนายสมศักดิ์ บุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากวิทยาเขต และวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ร่วมการเสวนา เรื่อง ทักษะทางการเงิน : นักเรียน นักศึกษา ภาพรวมการดำเนินงานกองทุนในระบบ DSL และทิศทางการดำเนินงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3
ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104
website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu
อ้างอิงรูปจากเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

Message us