ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

………………………………….

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us