เรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง

เรื่อง กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับกองนโยบายและแผน

*ขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ทุกรูป/คน เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง”* เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต รวมถึงเสริมสร้างสุจริตธรรม และคุณธรรมสำคัญให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรมของสังคมไทยในอนาคต โดยมีกำหนดการจัดอบรม ดังนี้

*วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566*

*เวลา 12.30 – 15.45 น.*

*ผ่านช่องทาง Zoom Meeting*

*Link Zoom : https://mbu-ac-th.zoom.us/j/91426185204…*

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านโปรดลงทะเบียนผ่าน : https://forms.gle/EbVWiRCehsb17yc96

และ *ขอความกรุณาในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน*

(กำหนดการตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us