โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนักศึกษา ได้จัดพิธีเปิดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ก่อนเปิดภาคศึกษาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้คำแนะนำ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์และแนวทางปฏิบัติตนเองพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาแก่นักศึกษาใหม่สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ กองกิจการนักศึกษาได้จัดปฐมนิเทศ ณ อาคารเรียนรวม สุชีพ ปุญญานุภาพ และอาคาร

ฝึกปฏิบัติธรรมมีนักศึกษาบชิตและนักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จำนวน ๑๗๐ รูป/คน โดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น ๒ วัน โดยมีกิจกรรมพอสังเขป ดังนี้

ในวันแรก ช่วงเช้า ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบนักศึกษาและมีหัวข้อบรรยายพิเศษ เรื่อง “มมร : เข็มทิศชีวิตและปัญญา” ,เรื่อง “คุณลักษณะบัณฑิต มมร ที่พึงประสงค์” เรื่อง “การประกันคุณภาพกับการศึกษาของ มมร” ช่วงบ่าย บรรยาย เรื่อง “การเรียนการสอน ในรั้ว มมร สู่การพัฒนาคุณธรรมและปัญญา” ชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำและกล่าวต้อนรับโดยคณบดี ทั้ง ๔ คณะ ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน แนะนำให้นักศึกษาทราบในเรื่องต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การจ่ายค่าเทอม การใช้ห้องสมุด การใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย หอพัก ทุนการศึกษาและในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ในวันที่ ๒ เป็นกิจกรรมนันทนาการ ฝึกทักษะ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก โดยวิทยากรผู้มีความชำนาญ และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่จากรุ่นพี่คณะต่างๆ เพื่อให้เกิดความอบอุ่น สมัครสมานใจ ต้อนรับสู่ขวัญ และเข้าใจการปฏิบัติตนเมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย การดำเนินโครงการฯ นี้ ได้เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ในขั้นตอนต่างๆ โดยผ่านคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ นำโดยประธานนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีนโยบายผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ในด้านวิชาการและมีความประพฤติที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม/จริยธรรม ดังนั้น จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายข้างต้น คือ มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หวังว่าเมื่อนักศึกษาได้ผ่านการปฐมนิเทศแล้วจะทำให้นักศึกษาบรรพชิต/นักศึกษาคฤหัสถ์ มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และรับทราบการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us